winieta

HISTORIA BIURA

Początek działania firmy sięga roku 1957, kiedy to władze Warszawy powołały Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej (BSiPKM).

W BSiPKM skupił się zespół zdolnych, ambitnych inżynierów, którzy stworzyli od podstaw metodykę planowania systemu transportowego, metody i narzędzia prognozowania wielkości ruchu. Zespół ten opracował klasyfikację miejskich tras i ulic, definiując jednocześnie ich parametry techniczne. W BSiPKM wdrożono zasadę kompleksowego analizowania rozwoju systemu transportowego i jego elementów oraz wprowadzono zasadę kompleksowych studiów obiektów i urządzeń komunikacyjnych.

Z końcem lat sześćdziesiątych działalność firmy została rozszerzona o planowanie infrastrukturęy miejskiej, a jej nazwa została zmieniona na Biuro Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej (BSiPIiKM).

W roku 1972 do BSiPIiKM została włączona Pracownia Urbanistyczna Warszawy i dzielnicowe pracownie urbanistyczne, tworząc Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (BPRW). Nadany w 1975 roku statut w paragrafie 2 wiązał BPRW z całą tradycją Warszawy powojennej:

"Działalność Biura stanowi kontynuację prac Biura Odbudowy Stolicy, Biura Urbanistycznego Warszawy, Pracowni Urbanistycznej Warszawy oraz Biura Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej."

Przedmiotem działania Biura było kompleksowe programowanie, planowanie, projektowanie i koordynacja rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego oraz technicznego Warszawy. Po reformie administracyjnej kraju w roku 1975 i powstaniu Województwa Stołecznego Warszawskiego, zakres obszarowy działania BPRW rozszerzono na całe nowe województwo, właczając równocześnie w strukturę Biura dotychczas odrębną Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną oraz Pracownię Planu Regionalnego.

Biuro opracowywało analizy i ekspertyzy dotyczące możliwości rozwojowych poszczególnych obszarów, systemów infrastruktury technicznej, demografii i infrastruktury społecznej. Prowadzono w Biurze prace badawcze i studialne z różnych dziedzin stworzyły nowoczesny warsztat dla planowania przestrzennego. Istotnym elementem działania Biura było przygotowywanie wskazań i decyzji lokalizacyjnych.

W oparciu o opracowane w Biurze plany miejscowe oraz koncepcje systemów technicznych następował rozwój przestrzenny Warszawy i miejscowości podwarszawskich.

BPRW S.A. jest przedsiębiorstwem powstałym w roku 2000 w drodze prywatyzacji bezpośredniej Biura Planowania Rozwoju Warszawy, polegającej na oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na tej podstawie BPRW S.A. przejęło wszystkie składniki materialne i niematerialne oraz całą kadrę BPRW.

Obecnie obszar działań BPRW S.A. wykracza daleko poza granice Warszawy, Mazowsza, a nawet Polski, zaś głównym ich przedmiotem jest planowanie przestrzenne, studia i projekty tras drogowych, studia układów komunikacyjnych, badania i prognozy ruchu, studia i analizy środowiskowe oraz prace z zakresu systemów informacji przestrzennej.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS