winieta

Środowisko

Z archiwum

Przykłady

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Aktualne prace:

(ukończone w latach 2008-2011)

2011

 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wygledów - Chodkiewicza
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2011
  Zakres opracowania: Obszar ok. 234 ha. Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp obszaru Wyględów - Chodkiewicza wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - sierpień 2011
  Zakres opracowania: Obszar ok. 83 ha. Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp obszaru Karolówki wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze miejskim z budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi w dzielnicy Bemowo na nieruchomości oznaczonej: działka ewidencyjna nr 2/2, obręb 6-13-05, księga wieczysta nr 205363"
  Zamawiający: "LIBRA"- Włodzimierz Żaboklicki
  Data zakończenia - marzec 2011
  Zakres opracowania: Opracowano Kartę Informację o Przedsięwzięciu zgodnie z art. 3.ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) na podstawie której Inwestor w marcu 2011 uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej w raz z poprawą stanu środowiska przyrodniczego obszaru związanego z zagospodarowaniem nabrzeża rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Kawieckiego oraz zabudową na potrzeby rekreacji, sportu, turystyki i wypoczynku związanych z akwenem Sobótka, portem jachtowym, amfiteatrem i dzielnicą nadrzeczną Rybaki w Płocku trwale przyczyniającego się do rozwoju konkurencyjności regionu doliny środkowej Wisły"
  Zamawiający: Miasto Płock
  Data zakończenia - maj 2011
  Zakres opracowania: W opracowani oceniono rozwiązaniach przyjęte w projekcie Programu pod kątem ochrony środowiska przyrodniczego oraz sformułowano wnioski i rekomendacje do Programu.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulicy 3 Maja w Siedlcach
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Data zakończenia - styczeń 2011
  Zakres opracowania: ocena rozwiązań planistycznych pod kątem oddziaływania na środowisko oraz ocena zabezpieczeń środowiska w ustaleniach planu.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp obszaru Międzylesia
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - czerwiec 2011
  Zakres opracowania: ocena rozwiązań planistycznych pod kątem oddziaływania na środowisko oraz ocena zabezpieczeń środowiska w ustaleniach planu.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp części miasta Zambrowa w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej
  Zamawiający: Miasto Zambrów
  Data zakończenia: wrzesień 2011
  Zakres opracowania: ocena rozwiązań planistycznych pod kątem oddziaływania na środowisko oraz ocena zabezpieczeń środowiska w ustaleniach planu
 • Analiza możliwości zaprojektowania i realizacji na obszarze Wilanowa Zachodniego, pomiędzy planowaną Trasa Mostu Południowego, ulicą Przyczółkową, ulicą Pałacową i Skarpą Warszawską układu komunikacyjnego z systemem dróg dojazdowych przy uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia: lipiec 2011
  Zakres opracowania: Uwarunkowania środowiskowe i projekt zabezpieczeń do projektu rozwiązań komunikacyjnych.
 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w m.st. Warszawie Dzielnicy Ursynów przy ulicy Kłobudzkiej.
  Zamawiający: "LIBRA"- Włodzimierz Żaboklicki
  Data zakończenia - marzec 2011
  Zakres opracowania: Opracowano Kartę Informację o Przedsięwzięciu zgodnie z art. 3.ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) na podstawie której Inwestor w marcu 2011 uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

2010

 • Przegląd ekologiczny dla lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie w tym projekt obszaru ograniczonego użytkowania
  Zamawiający: PPLOT
  Data zakończenia: grudzień 2010
  Zakres opracowania: Analiza uciążliwości hałasowej obiektów i urządzeń działających na terenie Lotniska Chopina, wskazanie zasięgu stref hałasu emitowanego przez źródła zlokalizowane na terenie, który jest we władaniu PP Porty Lotnicze oraz wskazanie zasięgów stref hałasu wynikającego z podstawowej działalności Lotniska im. F. Chopina; wskazanie możliwości ograniczenia oddziaływania akustycznego; wskazanie czy konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; określenie granic obszaru; określenie ograniczeń w wykorzystaniu terenu; określenie wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna rejonu ul. Krasickiego
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp Wierzbna rejonu ul. Krasickiego
  wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Sążnistej Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp ul. Sążnistej wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód - część II
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp obszaru Falenica Wschód - część II wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp obszaru Powiśla Południowego wraz z wytycznymi do sporządzanej.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-2 Stryków- Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500 - etap projektu budowlanego.
  Zamawiający: DROKONSUL warszawa
  Data zakończenia - sierpień 2010
  Zakres opracowania: ponowna ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. Nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. Nr 721 w Wolicy.
  Zamawiający: DROKONSUL Warszawa
  Data zakończenia - kwiecień 2010
  Zakres opracowania: ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie STEŚ.
 • Aktualizacja Raportu oddziaływania na środowisko dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku S8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S17) do obwodnicy Radzymina
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - wrzesień 2010
  Zakres opracowania - w ramach opracowani wykonano Inwentaryzację przyrodniczą w rejonie wszystkich wariantów, analizy przyrodnicze wszystkich wariantów, aktualizacje: inwentaryzacji urbanistycznej (z określeniem funkcji inwentaryzowanych budynków), dokumentów planistycznych, wydanych decyzji administracyjnych do lipca 2010r.)Prace przeprowadzono na aktualnych ortofotomapach, wykonanych przez firmę geodezyjną, przy pomocy nalotów samolotowych. Ponownie przeprowadzono ocenę wielokryterialną wariantów uszczegółowiając przyjęte kryteria o dodatkowe parametry oceny.
 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowo-hotelowej projektowanej na terenie po Browarze Warszawskim przy ul. Grzybowskiej w Warszawie
  Zamawiający: "GP. -Investments" Spółka z o.o - Warszawa
  Data zakończenia - lipiec 2010
  Zakres opracowania: Opracowano Kartę Informację o Przedsięwzięciu zgodnie z art. 3.ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) na podstawie której Inwestor w marcu 2011 uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

2009

 • Analiza obszarów Natura 2000 pod katem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2009
  Zakres opracowania: Rozpoznanie obszarów konfliktowych oraz analiza zagrożeń wynikających z realizacji inwestycji, wykonanie mapy wskazującej te rejony miasta, na których przedsięwzięcia i zagospodarowanie terenu mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2009
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp rejonu Ronda Wiatraczna wraz z wytycznymi do sporządzanej.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
  Zamawiający: Gmina Michałowice
  Data zakończenia - październik 2009
  Zakres opracowania: Ocena rozwiązań pod kątem oddziaływania na środowisko oraz ocena zabezpieczeń środowiska w ustaleniach studium.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
  Zamawiający: Gmina Michałowice
  Data zakończenia - lipiec 2009
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do studium wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy.
 • Rozszerzenie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe rozbudowy drogi krajowej Nr 7 do początku obwodnicy Płońska oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wykonanie nowych wariantów przebiegu S-7 w rejonie Mławy, Żurominka oraz zamiennych rozwiązań w rejonie północnych fragmentów Płońska
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - luty 2009
  Zakres opracowania: Opracowano uwarunkowania środowiskowe dla nowego wariantu przebiegu S7 w rejonie Mławy i Żurominka oraz zamiennych rozwiązań w rejonie Płońska. Dla całego odcinka trasy S7 tj. od Płońska do granicy województwa warmińsko-mazurskiego sporządzono raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Aktualizacja i dostosowanie Prognozy oddziaływania na środowisko mpzp Mokry Ług
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - czerwiec 2009
  Zakres opracowania: aktualizacja prognozy i dostosowanie do wymogów nowej ustawy.
 • Aktualizacja i dostosowanie Prognozy oddziaływania na środowisko mpzp Żoliborza Powązki
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - czerwiec 2009
  Zakres opracowania: aktualizacja prognozy i dostosowanie do wymogów nowej ustawy.
 • Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe obwodnicy Kołbieli oraz materiałów o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - grudzień 2009
  Zakres opracowania: Opracowano uwarunkowania środowiskowe i sporządzono raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2008

 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa - dz. Warszawa Wawer
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - listopad 2008
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp terenu Starego Rembertowa - dz. Warszawa Wawer wraz z wytycznymi do sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym.
  Zamawiający: Gmina Zakroczym
  Data zakończenia - listopad 2008
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia studium.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - 2008
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młociny III - dz. Warszawa Bielany
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - 2008
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp.
 • Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - 2008
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera charakterystykę stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, identyfikację zagrożeń, prognozę zmian zachodzących w środowisku, uwarunkowania ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do sporządzenia mpzp.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS