winieta

SYSTEMY TRANSPORTOWE

Aktualne prace:

(ukończone w latach 2008-2011)

2011

 • Pomiary i prognozy ruchu w rejonie Woronicza - Racjonalizacji - Konstruktorska - tereny kolei radomskiej.
  Zamawiający: COMPLOT
  Data zakończenia - luty 2011
  Zakres opracowania: W ramach opracowania wykonano pomiary natężenia ruchu na 6 skrzyżowaniach, opracowano prognozy ruchu dla roku 2014 i 2020 dla godziny szczytu porannego, uwzględniające ruch generowany przez planowane inwestycje. Obliczono przepustowość skrzyżowań. Przedstawiono prognozowane natężenia ruchu w godz. 6 - 22 oraz 22 - 6 ze strukturą rodzajową ruchu.
 • Prognozy ruchu dla budynku biurowego Konstruktorska 7 w Warszawie.
  Zamawiający: NDI Spółka Akcyjna
  Data zakończenia - kwiecień 2011
  Zakres opracowania: W ramach opracowania określono wielkości ruchu generowanego przez projektowany budynek biurowy oraz opracowano prognozy ruchu dla roku 2015 dla godziny szczytu porannego dla 2 wariantów rozwiązań ; wjazdów i wyjazdów z budynku.
 • Prognozy ruchu na skrzyżowaniach ul. Puławskiej na odcinku od ul. Kajakowej do ul. Płaskowickiej do "Opracowania studium projektu budowlano-wykonawczego tymczasowej przejezdności węzła Puławska wraz z koordynacją sąsiadujących skrzyżowań ciągu ul. Puławskiej w Warszawie, będącego częścią zadania pt. Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (zlecenie WYG International)
  Data zakończenia - kwiecień 2011
  Zakres opracowania: W ramach opracowania przeprowadzono pomiary natężenia ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego na 4 skrzyżowaniach ulicy Puławskiej.
  Prognozy ruchu wykonano dla roku 2012 tj. dla okresu oddania do eksploatacji na tym odcinku trasy S2.
 • Opracowanie rozszerzonych danych technicznych dla ul. Familijnej na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Modlińskiej.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - kwiecień 2011
  Zakres opracowania: Dla ulicy Familijnej w Dzielnicy Białołęka (klasa ulicy główna), na długości 700m przedstawiono koncepcję rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych (skala 1:1000) jezdni, skrzyżowań, propozycję linii rozgraniczających, przekroje poprzeczne, zasadę obsługi komunikacyjnej obszaru.
 • Analiza obsługi komunikacją tramwajową i autobusową ul. Puławskiej na odcinku od ul. Madalińskiego do ul. Woronicza.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - czerwiec 2011
  Zakres opracowania: W opracowaniu przeprowadzono analizy mające na celu zbadanie możliwości zmian lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej w aspekcie zbliżenia ich do kościoła św. Michała. Oszacowano liczbę mieszkańców w rejonie przystanków przy kościele, wykonano pomiary wymiany pasażerów na przystankach ul. Puławskiej oraz napełnienia w środkach komunikacji zbiorowej.
 • Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (Drogą S-2) - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - lipiec 2011
  Zakres opracowania: W opracowaniu przedstawiono koncepcję rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych Trasy Olszynki Grochowskiej połączonej z Wałem Miedzeszyńskim poprzez ul. Nowo-Przewodową , zaproponowaną jako nowy element w układzie drogowym miasta. Analizie poddano 4 warianty powiązań Trasy Olszynki Grochowskiej z południowym obszarem Dzielnicy Wawer, dla których wykonano prognozy ruchu .

2010

 • Koncepcja budowy tunelu drogowego pod torami PKP łączącego ul. Kościuszki z ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
  Zamawiający: Urząd Miasta Pruszkowa
  Data zakończenia - kwiecień 2010
  Zakres opracowania : Opracowano koncepcję rozwiązań technicznych (skala 1:1000) budowy tunelu drogowego pod torami PKP , przedstawiono sposób powiązań z układem lokalnym oraz oszacowano koszty realizacji przedsięwzięcia.
 • Pomiary prognozy ruchu dla ciągu ulic Nowaka Jeziorańskiego - Rodziewiczówny na odc. Fieldorfa - Ostrobramska.
  Zamawiający: COMPLOT
  Data zakończenia - maj 2010
  Zakres opracowania : W ramach opracowania wykonano pomiary natężenia ruchu na 6 skrzyżowaniach, określono wielkość ruchu generowanego przez planowane inwestycje,opracowano prognozy ruchu dla roku 2016 dla godziny szczytu porannego,. Przedstawiono prognozowane natężenia ruchu w roku 2016 na odcinkach ulic Nowaka - Jeziorańskiego i Rodziewiczówny w godz. 6 - 22 oraz 22 - 6 ze strukturą rodzajową ruchu.
 • Koncepcja połączenia dróg wojewódzkich ul. Poznańskiej (Nr 718) z Al. Jerozolimskimi (Nr 719) w rejonie ul. B. Prusa, ul. Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszkowa
  Zamawiający: Urząd Miasta Pruszkowa
  Data zakończenia - czerwiec 2010
  Zakres opracowania: Opracowano koncepcję rozwiązań technicznych (skala 1:1000) połączenia w/w dróg wojewódzkich (węzeł wielopoziomowy) , powiązań z układem lokalnym, przeprowadzenie w bezkolizyjny sposób ciągów pieszych i rowerowych.
 • Założenia do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w wybranych rejonach m.st. Warszawy podczas budowy centralnego odcinka II linii metra
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - listopad 2009, czerwiec 2010
  Zakres opracowania: Dla wyznaczonego obszaru Warszawy przeprowadzono analizy w oparciu o : pomiary istniejącego natężenia ruchu, prognozowany ruch dla godzin szczytu porannego i popołudniowego oraz godzin międzyszczytowych z rozkładem na komunikację indywidualną i zbiorową. Przedstawiono propozycję (w skali 1:5000) wprowadzenia doraźnych lub stałych zmian w organizacji ruchu, poprawiających płynność ruchu i ograniczających skutki ruchowe wywołane budową II linii metra.
  W 2010 opracowanie uzupełniono o dodatkowy wariant wynikający z propozycji zmiany organizacji budowy stacji Dworzec Wileński oraz zamknięcia dla ruchu indywidualnego al. Solidarności i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego na odc. Grodzka - Targowa.
 • Koncepcja przebiegu trasy tramwajowej przez węzeł Trasy Toruńskiej z ciągiem ulic Jagiellońska - Modlińska
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - sierpień 2010
  Zakres opracowania: Przeprowadzono analizę możliwości przedłużenia trasy tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Żerań FSO w kierunku północnym, wzdłuż ul. Modlińskiej. Opracowano koncepcję rozwiązań technicznych (3 warianty w skali 1:1000) przekroje charakterystyczne, powiązania z układem torowym i drogowym, zasady rozwiązań ruchu pieszego i rowerowego.
 • Badanie ruchu w ul. Gwiaździstej i obliczenie oszczędności w kosztach czasu w przewozach pasażerskich w roku 2010 po przebudowie ul. Gwiździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa
  Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Dla ul. Gwiaździstej na odcinku Armii Krajowej - pętla autobusowa wykonano pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach, pomiary prędkości podróży i czasu przejazdu. Obliczono oszczędności w kosztach czasu w przewozach pasażerskich uzyskanych po przebudowie ulicy.
 • Projekt planu rozwoju sieci drogowej na obszarze podlegającym Prezydentowi m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - październik 2010
  Zakres opracowania: Celem opracowania było sporządzenie mapy i bazy danych (w programie Arc-View) planowanych w Warszawie inwestycji drogowych na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy".
 • Analiza możliwości modernizacji ciągu ulic Puławska - Dolinka Służewiecka na odcinku POW - ul. Rodowicza Anody w aspekcie przejęcia ruchu po wybudowaniu POW na odcinku Konotopa - Puławska
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - listopad 2010
  Zakres opracowania: Opracowanie wykonano w celu zbadania możliwości modernizacji ciągów ulic: Puławska - Dolinka Służewiecka i wskazania działań zmierzających do nie pogorszenia w istotny sposób warunków ruchu w okresie etapowego funkcjonowania Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska".
  Do analiz ruchowych przyjęto obszar zawarty pomiędzy ulicą Puławską (od projektowanego węzła z POW) - Al.Wilanowską - Al.KEN - ulicą Płaskowickiej. Przeprowadzono pomiary ruchu na 4 skrzyżowaniach.
  Prognozy opracowano dla godziny szczytu porannego i dla dwóch okresów czasowych;
  roku 2012 oraz 2017, dla założonych w obszarze analiz 4 wariantów układu drogowego . W skali 1:1000 sprawdzono techniczne możliwości zmian w geometrii oraz organizacji ruchu na analizowanych ciągach komunikacyjnych.
 • Koncepcja obsługi komunikacyjnej rejonu ograniczonego ulicami: Pruszkowską - Dickensa - Drawską - Śmigłowca - Mszczonowską - Włochowską - torami kolejowymi PKP i WKD - al. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Ochota.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - listopad 2010
  Zakres opracowania: Na podstawie analiz dotychczasowych opracowań planistycznych, obserwacji przeprowadzonych w terenie, informacji dotyczących przewidywanych przekształceń zagospodarowania terenu i zamierzeń inwestycyjnych oraz oszacowanych przewidywanych natężeń ruchu kołowego przygotowano koncepcję powiązań i obsługi komunikacyjnej analizowanego obszaru w skali 1:5000.
 • Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - listopad 2010
  Zakres opracowania; Celem opracowania było ustalenie kształtu systemu drogowego na terenie dzielnic Bielany i Bemowo , wynikających z ustaleń przyjętych dla drogi S7 wydanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i projekcie budowlanym. Ustalono zasady obsługi komunikacyjnej obszaru w otoczeniu trasy S7, przedstawiono koncepcję rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych wybranych elementów układu drogowego w skali 1:1000. Prognozy ruchu dla szczytu porannego wykonano dla 8 wariantów rozwoju układu drogowego w Dzielnicach Bielany i Bemowo.
 • Aktualizacja modelu ruchu kołowego indywidualnego dla Warszawy dla szczytu porannego i popołudniowego na 2010r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - grudzień 2010
  Zakres opracowania: Opracowano model ruchu kołowego dla Warszawy na podstawie wyników WBR 2005. Przeprowadzono analizę porównawczą potoków pomierzonych w 2005r. z pomiarami przeprowadzonymi w 2010r. z w godz. szczytu porannego i popołudniowego.
 • Koordynacja planistyczna projektowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy podstawowych elementów infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Data zakończenia - grudzień 2010
  Zakres opracowania: Przeprowadzono analizy mające na celu skoordynowanie prac planistycznych z projektowanymi na terenie Dzielnicy Wilanów podstawowymi elementami infrastruktury technicznej : linią 220 kv, gazociągiem wysokiego ciśnienia, Trasą Mostu Południowego, Trasą Na Zaporze, Czerniakowską BIS.

2009

 • Rozszerzenie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe rozbudowy drogi krajowej Nr 7 do początku obwodnicy Płońska oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wykonanie nowych wariantów przebiegu S-7 w rejonie Mławy, Żurominka oraz zamiennych rozwiązań w rejonie północnych fragmentów Płońska
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - luty 2009
  Zakres opracowania: Opracowano koncepcję w skali 1:5000 nowego wariantu przebiegu S7 w rejonie Mławy i Żurominka oraz zamienne rozwiązania w rejonie Płońska. Dla całego odcinka trasy S7 tj. od Płońska do granicy województwa warmińsko-mazurskiego sporządzono raport środowiskowy i materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami na realizację projektu indywidualnego
  Nr POIiŚ 6.1-25 pt. "Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)" w zakresie odcinka stanowiącego etap II tj. węzła Powązkowska - węzła Marki (ul. Piłsudskiego)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - marzec 2009
 • Koncepcja układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części Gminy Lesznowola
  Zamawiający: Urząd Gminy Lesznowola
  Data zakończenia - kwiecień 2009
  Zakres opracowania: Koncepcja układu komunikacyjnego (skala 1:5000) dla północno - wschodniej części Gminy Lesznowola oraz jej powiązań z drogą S7 i układem drogowym Warszawy.
 • Ocena skutków braku realizacji ul. Nowo-Lazurowej na odc. Al. Jerozolimskie - Połczyńska do roku 2012.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Budowlane EBEJOT Sp. Z o.o.
  Data zakończenia - kwiecień 2009
  Zakres opracowania: Na podstawie prognoz ruchu dla roku 2012 dla dwóch scenariuszy: z funkcjonowaniem ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie - Połczyńska i bez realizacji tego odcinka, przeprowadzono analizy czasu traconego przez mieszkańców oraz oszacowano straty ekonomiczne mieszkańców obszaru objętego analizami w przypadku braku realizacji tej trasy.
 • Koncepcja przebudowy ciągu ulic: Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do ul. J. Rodowicza "Anody".
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
  Data zakończenia - lipiec 2009
  Zakres opracowania; W opracowaniu przeanalizowano 3 warianty rozwiązań modernizacji ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka przy założeniu bezkolizyjności ruchu na jezdni głównej. Warianty różniły się rozwiązaniami technicznymi: estakada lub tunel oraz rozwiązaniami węzłów i skrzyżowań. Przedstawione zostały również problemy zakresu ochrony środowiska, (powodziowe związane z Potokiem Służewieckim, krajobrazowe w rejonie kościoła Św. Katarzyny) i uciążliwości akustycznej trasy dla przyległego zagospodarowania.
 • Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - grudzień 2009
  Zakres opracowania: Na obszarze Warszawy wskazano lokalizacje parkingów P+R : istniejących publicznych ogólnodostępnych i w centrach wystawowo - handlowych oraz projektowanych, przewidzianych do realizacji jako stałe lub czasowe, przy głównych wlotach drogowych , które można wykorzystać na czas imprez masowych np. EURO 2012. Zbilansowano potrzeby parkingowe i wskazano możliwości dojazdu z parkingów do centrum miasta.
 • Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej i parkingu "Parkuj i jedź"
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - listopad 2009
  Zakres opracowania: Opracowano w skali 1:1000 koncepcję rozwiązania sytuacyjno - wysokościowego Trasy Olszynki Grochowskiej na odc. Trasa Siekierkowska - ul. Szaserów , w której przedstawiono wariantowo możliwości powiązania jej z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym. Określono zasady obsługi komunikacyjnej przyległych terenów i warianty lokalizacji pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu P+R.
  Prognozy ruchu przygotowano dla roku 2030.

2008

 • Studium wykonalności dla inwestycji: budowa drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej
  Nr 8 (Trasy Armii Krajowej) na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. Piłsudskiego w Markach
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - czerwiec 2008
 • Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do Obwodnicy Radzymina
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - 2008
  Zakres opracowania: Wykonano koncepcję rozwiązania trasy (16.5 km) dla 3 wariantów przebiegu, prognozy ruchu dla 2033r. Celem opracowania było ustalenie przebiegu trasy, określenie powiązań oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych. Wstępnie określono zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia , określono efektywność ekonomiczną, przygotowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Dla wybranego wariantu, na podstawie analizy wielokryterialnej, przygotowane zostały materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trasy S-8.
 • Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe oraz materiały do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Data zakończenia - 2008
  Zakres opracowania: Wykonano koncepcję rozwiązania trasy (72 km) dla 4 wariantów przebiegu, prognozy ruchu dla 2033r. Celem opracowania było ustalenie przebiegu trasy, określenie powiązań oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych. Wstępnie określono zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia , określono efektywność ekonomiczną, przygotowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Dla wybranego wariantu, na podstawie analizy wielokryterialnej, przygotowane zostały materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trasy S-7.
 • Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego wraz z układem drogowym i komunikacji publicznej w jego otoczeniu.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - listopad 2008
  Zakres opracowania: W opracowaniu poddano analizie koncepcje rozwiązań, obejmujących swym zakresem elementy układu drogowego i komunikacji publicznej, zasady obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego i kolejowego. Szczegółowo przeanalizowano 4 warianty przeprowadzenia linii tramwajowej w rejonie Dworca Zachodniego w kierunku Bemowa.
  W skali 1:1000 uszczegółowiono rozwiązania układu drogowego, linii tramwajowej, parkingów, pętli tramwajowej i autobusowej, przystanków tramwajowych i autobusowych, powiązań ze stacją III linii metra. Wykonano prognozy ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla okresu 2025 r..
 • Koncepcja obsługi komunikacyjnej Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - grudzień 2008
  Zakres opracowania: W opracowaniu określono założenia dotyczące: rozwoju sieci transportowej Warszawy i węzła dróg zewnętrznych w okresie do 2012 r., liczby miejsc parkingowych w otoczeniu Stadionu Narodowego, zadań przewozowych, obsługi komunikacyjnej Stadionu Narodowego i stref kibiców. Przedstawiono koncepcję obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012 w Warszawie ze wskazaniem dostępności z układu drogowego i z transportu publicznego: lotniska, dworców i przystanków kolejowych, dworców autobusowych, stacji metra, linii autobusowych i tramwajowych.
 • Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drogą S-2)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - październik 2008
  Zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej klasy GP i G do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego. Analizą objęto obszar pomiędzy ul. Przewodową a ul. Bysławską. W I etapie przeanalizowano 10 wariantów rozwiązania trasy drogowej, dla których wykonano prognozy ruchu dla 2030 r.
  W II etapie analizom szczegółowym poddano cztery warianty. Opracowano koncepcję rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:1000) trasy oraz węzłów drogowych i skrzyżowań, obsługę komunikacyjną obszaru, oszacowano nakłady inwestycyjne, przeprowadzono ocenę wielokryterialną wariantów.
 • Uproszczone studium (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data zakończenia - grudzień 2008
  Zakres opracowania: W opracowaniu przedstawiono rozwiązania komunikacyjne (w skali 1:1000) planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej klasy GP i G, na odcinku dł. 23,8 km, od ul. Przewodowej do północnej granicy miasta, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz przyległym pasem terenu.
  Na odcinku od Trasy Toruńskiej do Trasy Mostu Północnego przedstawiono rozwiązanie wariantowe: bez tramwaju i z tramwajem w pasie dzielącym.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS