winieta

mapki ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Nasza oferta:

 • Ekspertyzy
  • doradztwo prawne i usługi eksperckie z zakresu ochrony środowiska
 • Planowanie przestrzenne
  • opracowania ekofizjograficzne na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; ochrona środowiska w mpzp i studiach prognozy oddziaływania na środowisko wymienionych dokumentów
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • prognozy oddziaływania na środowisko planów, studiów, strategii, programów
 • Oceny wpływu inwestycji na środowisko
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć
  • karty informacyjne o przedsięwzięciu
  • przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu
 • Obszary Natura 2000
  • oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000
  • dokumentacje przyrodnicze
 • Projekty działań łagodzących, minimalizujących i kompensujących negatywne skutki na obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000
 • Studia
  • analizy i wytyczne środowiskowe i przestrzenne na etapie opracowań koncepcyjnych
 • Programy rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska
  • pogramy ochrony środowiska
  • programy ochrony przed hałasem
  • strategie rozwoju
 • Obsługa projektowa w zakresie architektury krajobrazu
  • inwentaryzacje zieleni
  • koncepcje i projekty zagospodarowania terenów zieleni

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS      SPÓŁKA