winieta

mapki Komputerowa Siatka Ulic - KSU-Plus

Przykłady podstawowych map programu (patrz schemat obok):

KSU-Plus jest przestrzenną bazą danych przedstawiającą dokładny przebieg wszystkich ulic w Warszawie łącznie z ich opisem.

KSU-Plus składa się z czterech powiązanych ze sobą obiektowych warstw przestrzennych (baz danych) przedstawiających:

 • linie środkowe ulic - (warstwa ULICE)
 • linie środkowe jezdni - (warstwa JEZDNIE)
 • punkty węzłowe jezdni - (warstwa PT_UL)
 • punkty węzłowe ulic około - (warstwa PT_JEZ)

Dodatkowo do siatki ulic dołączany jest katalog ulic (ok. 4560 pozycji), czyli aktualny wykaz wszystkich ulic w Warszawie wraz z identyfikatorami. Łącznie więc, siatka ulic zawiera około 60 tysięcy wzajemnie powiązanych elementów.

Siatka przedstawia układ drogowy miasta za pomocą linii środkowych ulic i jezdni. Linię środkową jezdni zdefiniować można jako linię łamaną prowadzoną środkiem jezdni, natomiast linia środkowa ulicy jest linią łamaną prowadzoną środkiem jezdni dla ulic jednojezdniowych i środkiem pasa dzielącego główne jezdnie dla ulic wielojezdniowych.

Ulice i jezdnie podzielone są na odcinki. Odcinek jest to fragment ulicy lub jezdni między skrzyżowaniami, lub między skrzyżowaniem a końcem ulicy (jezdni). Każdy odcinek zaczyna i kończy się w węźle. Na granicach gmin i dzielnic wprowadzono dodatkowe węzły tak, aby odcinek ulicy lub jezdni można było w całości przypisać do jednej gminy lub dzielnicy.

W KSU-Plus występują dwa rodzaje węzłów: węzły na ulicach i węzły na jezdniach. Węzły na ulicach lokalizowane są na skrzyżowaniu ulic (przecięciu linii środkowych ulic) oraz na ich końcach. Analogicznie węzły na jezdniach lokalizowane są na skrzyżowaniach jezdni (przecięciu linii środkowych jezdni) oraz na końcach jezdni.

Przy budowie KSU-Plus przyjęto założenie, że warstwa ULICE jest warstwą nadrzędną a każdy element warstwy JEZDNIE (odcinek jezdni lub węzeł) przyporządkowany jest jednemu i tylko jednemu elementowi warstwy ULICE (relacja wiele do jednego). Natomiast każdy element warstwy ULICE może mieć relacje do kilku odcinków w warstwie JEZDNIE. Oznacza to, że wiadomo które jezdnie przypisane są do określonego skrzyżowania czy węzła drogowego. Wiadomo też, które jezdnie przypisane są do wskazanego odcinka ulicy.

Istotnym nowym rozwiązaniem KSU-Plus jest wprowadzenie identyfikatorów dla wszystkich odcinków i węzłów (zarówno ulic jak i jezdni).

Obiekty wszystkich warstw są powiązane między sobą systemem identyfikatorów, które pozwalają na tworzenie relacji między obiektami z poszczególnych warstw i dowolnymi obiektami lub danymi dowiązanymi do którejkolwiek z warstw. Np. informacje dopisane do poszczególnych jezdni mogą być łatwo zagregowane do całych ulic i dalej do wszystkich ulic danej kategorii.

Zakres informacji gromadzonych przez system KSU-Plus

Bazowa wersja systemu KSU-Plus składa się z czterech powiązanych ze sobą warstw:

 • ULICE - linie środkowe ulic
 • JEZDNIE - linie środkowe jezdni
 • PT_UL - punkty węzłowe ulic
 • PT_JEZ - punkty węzłowe jezdni

ULICE Warstwa liniowa

 • ID (N) unikalny identyfikator odcinka ulicy
 • WEZEL_A (N) unikalny numer węzła komunikacyjnego, w którym znajduje się początek lub koniec odcinka ulicy
 • WEZEL_B (N) unikalny numer węzła komunikacyjnego ,w którym znajduje się początek lub koniec odcinka ulicy
 • ID_NAZ (N) unikalny kod nazwy ulicy przechowywany w katalogu nazw
 • NAZWA_UL (C) nazwa ulicy
 • TYP_ULICY (N) kod typu ulicy z ustalonej klasyfikacji typów ulic
 • TYP_UL (C) nazwa typu ulicy
 • Typ_odc typ odcinka opisującego jezdnie (1 - odcinek ulicy; 2 - odcinek wspólny dla ulicy i jezdni)
 • GMINA (N) kod gminy lub dzielnicy w której jest dany odcinek
 • Gm_dziel (C) nazwa gminy lub dzielnicy
 • NOWA_US (N) kod kategorii wg nowej proponowanej ustawy o ulicach krajowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zakładowych, osiedlowych
 • N_ustawa (C) nazwa kategoria ulicy zgodnie z ustawą
 • STAN (N) kod (jeden z atrybutów: istniejąca, w budowie, projektowana)
 • Stan-ul (C) stan ulicy - rozkodowany opis

JEZDNIE Warstwa liniowa

 • ID (N) unikalny identyfikator odcinka jezdni
 • WEZEL_A (N) unikalny numer węzła komunikacyjnego, w którym znajduje się początek lub koniec odcinka jezdni
 • WEZEL_B (N) unikalny numer węzła komunikacyjnego ,w którym znajduje się początek lub koniec odcinka jezdni
 • ID_NAZ (N) unikalny kod nazwy ulicy przechowywany w katalogu nazw
 • NAZWA_UL (C) nazwa ulicy do której należy jezdnia
 • TYP_ULICY (N) kod typu ulicy z ustalonej klasyfikacji typów ulic
 • TYP_UL (C) nazwa typu ulicy
 • TYP_J (N) kod typu jezdni z ustalonej klasyfikacji typów jezdni
 • Id_dow (N) identyfikator elementu nadrzędnego do którego jest dowiązany odcinek ulicy
 • Typ_dow (N) typ elementu do którego jest dowiązany odcinek ulicy (1-dowiązanie do odcinka ulicy(ze zbioru Ulice) 2-dowiązanie do punktu (ze zbioru PT _UL)
 • Typ_odc typ odcinka opisującego jezdnie (2 - odcinek wspólny dla ulicy i jezdni, 3 samodziel-ny odcinek jezdni)
 • GMINA (N) kod gminy lub dzielnicy w której jest dany odcinek
 • Gm_dziel (C) nazwa dzielnicy
 • NOWA_US (N) kod kategorii wg nowej proponowanej ustawy o ulicach krajowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zakładowych, osiedlowych
 • N_ustawa (C) nazwa kategoria ulicy zgodnie z ustawą
 • STAN (N) kod (jeden z atrybutów (istniejąca, w budowie, projektowana)
 • Stan-ul (C) stan jezdni - rozkodowany opis

PT_UL Warstwa punktowa (zawiera punkty opisujące początek i koniec odcinka ulicy)

 • ID (N) unikalny identyfikator węzła komunikacyjnego
 • NR_WEZ (N) unikalny numer węzła (informacja ta wpisywana jest do pól wezel_a lub wezel_b w warstwie liniowej
 • NAZWA (C) nazwa węzła komunikacyjnego
 • Typ_pt Typ punktu (1 punkt wyłącznie na ulicy, 2 punkt wspólny dla ulicy i jezdni)

PT_JEZ Warstwa punktowa (zawiera punkty węzłów opisujące początek i koniec odcinka jezdni)

 • ID (N) unikalny identyfikator węzła komunikacyjnego
 • NR_WEZ (N) unikalny numer węzła (informacja ta wpisywana jest do pól wezel_a lub wezel_b w warstwie liniowej
 • NAZWA (C) nazwa skrzyżowania opisująca ten punkt generowana na podstawie nazw odcin-ków dochodzących do węzła
 • Typ_pt Typ punktu (2 punkt wspólny dla ulicy i jezdni, 3 punkt wyłącznie na jezdni)

Zestaw stosowanych kodów

TYPY ULIC
u - ulica
a - aleja
d - droga
p - plac
m - most
r - rondo
w - wiadukt
ł - łącznica
k - pętla komunikacyjna

TYPY JEZDNI
g - jezdnia główna
b - jezdnia boczna
ł - łącznik jezdni
c - ciąg pieszy
pj - ciag pieszo-jezdny
KLASY ULIC I JEZDNI
wg nowej klasyfikacji ustawowej
0 - Niezaklasyfikowana
1 - Krajowa
2 - Wojewódzka
3 - Powiatowa
4 - Gminna
5 - Zakładowa
6 - Osiedlowa
99 - Brak danych
DZIELNICE WARSZAWY
1 - ŚRÓDMIEŚCIE
2 - MOKOTÓW
3 - OCHOTA
4 - WOLA
5 - ŻOLIBORZ
6 - PRAGA PŁN
7 - PRAGA PŁD
8 - REMBERTÓW
9 - WAWER
10 - WILANÓW
11 - URSYNÓW
12 - WŁOCHY
13 - URSUS
14 - BEMOWO
15 - BIELANY
16 - BIAŁOŁĘKA
17 - TARGÓWEK
18 - WESOŁA
0 - Poza Warszawą
STAN ULIC LUB JEZDNI
1 - istniejąca
2 - w budowie
3 - projektowana

TYPY DOWIĄZANIA
1 - dowiązanie do osi ulicy
2 - dowiązanie do węzła

Zasady zapisu nazw ulic

KSU-Plus korzysta ze specjalnego katalogu ulic, który zawiera aktualny wykaz nazw ulic. Przy zapisie nazw ulic wzorowano się na zapisie przyjętym w systemie PESEL i przestrzegano następujących zasad:

 • nazwy zawierają polskie litery, w standardzie WINDOWS,
 • nazwa może składać się z liter, cyfr, myślnika lub spacji,
 • używane są tylko duże litery,
 • dłuższe nazwy (kilka dla Warszawy) zostały skrócone (np. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920),
 • człon ALEJA zawsze wpisywany jest do nazwy (np. ALEJE JEROZOLIMSKIE, ALEJA WILANOWSKA),
 • dla patronów ulic przyjęto zasadę, że najpierw podajemy nazwisko, a potem, po spacji podajemy pierwszą literę imienia lub imion (np. STARZYŃSKIEGO S),
 • jeżeli jest dwóch patronów o tym samym nazwisku, to podane jest imię w pełnym brzmieniu (np. KRASICKIEGO IGNACEGO, KRASICKIEGO JANKA),
 • jeżeli patroni są identyfikowani imieniem i przydomkiem (królowie) lub określeniem przyimkowym (okres staropolski), to podane jest najpierw imię a potem pełne brzmienie przydomku lub określenia (np. KAZIMIERZA WIELKIEGO, DOBKA Z OLEŚNICY),
 • tytuły znajdują się na końcu nazwy (np. BARBARY ŚW., SKORUPKI A KS),
 • nazwiska obce podano wg. pisowni oryginału (np. DE GAULLE C),
 • jeżeli nazwa ulicy jest skrótem wprowadzamy znaki skrótu oddzielone spacjami (np. O N Z),
 • dla ulic, w których nazwie występują cyfry, przyjęto stosowanie cyfr arabskich (np. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO, JANA PAWŁA 2, POPRZECZNA 9),
 • dla nazwisk dwuczłonowych przyjęto kolejność używaną w Warszawie (np. SKŁODOWSKIEJ CURIE M, RYDZA ŚMIGŁEGO E),
 • przyjęto, że pseudonimy patronów będą umieszczane na końcu (np. SENGERA J CICHEGO), nie dotyczy to przypadków, gdy pseudonim funkcjonuje w powszechnej świadomości jako człon nazwiska (patrz pkt poprzedni)
 • wszystkie nazwy ulic w Dzielnicy Wesoła poprzedzono dużą literą W nawiasie (W), cp było niezbędne dla odróżnienia tych ulic od ulic o tej samej nazwie znajdujących się w pozostałych dzielnicach miasta.

Dodatkowo zapis każdej ulicy występującej w katalogu zawiera niezmienny kod ulicy (identyfikator) oraz TYP ULICY (ulica, aleja, plac, rondo itp.)

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS