winieta

mapki WAMP -
warszawska mapa punktów adresowych

Przykłady podstawowych map programu (patrz schemat obok):

Adres budynku, czyli numer porządkowy, jest najpopularniejszym sposobem określenia miejsca w mieście i równocześnie niezwykle cennym źródłem informacji dla Systemów Informacji Prze-strzennej. Z adresów korzystają wszyscy i równocześnie adres jest informacją bardzo popularną występującą powszechnie w bazach danych dotyczących np.: budynków, zabytków, firm, sklepów, ludności, chorych, samochodów, zdarzeń itp. Jeżeli zatem będziemy potrafili zlokalizować adres i dołączyć do niego informacje z istniejących już baz danych to uzyskamy bogaty materiał dla różno-rodnych badań i analiz przestrzennych.

W tym celu niezbędne jest posiadanie aktualnej i wiarygodnej mapy adresowej miasta określającej położenie każdego adresu. Potrzeba ta jest tym mocniejsza im większe jest miasto i im bardziej skomplikowana jest numeracja porządkowa. Sytuacja taka ma miejsce w Warszawie gdzie jest ponad 4.5 tys. ulic i prawie 90 tys. adresów a numeracja domów w wielu miejscach jest przypadko-wa, niekonsekwentna i chaotyczna. Powoduje to, że znalezienie budynku na podstawie adresu jest czasami bardzo kłopotliwe.

Zasady zapisu nazw ulic

Osnową warszawskiej mapy punktów adresowych - WAMP jest Komputerowa Siatka Ulic (KSU), toteż WAMP korzysta z aktualnego katalogu ulic, opracowanego dla tej bazy danych. Przy zapisie nazw ulic wzorowano się na zapisie przyjętym w systemie PESEL i przestrzegano następujących zasad:

 • nazwy zawierają polskie litery, w standardzie WINDOWS,
 • nazwa może składać się z liter, cyfr, myślnika lub spacji,
 • używane są tylko duże litery,
 • dłuższe nazwy (kilka dla Warszawy) zostały skrócone (np. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920),
 • człon ALEJA zawsze wpisywany jest do nazwy (np. ALEJE JEROZOLIMSKIE, ALEJA WILANOWSKA),
 • dla patronów ulic przyjęto zasadę, że najpierw podajemy nazwisko, a potem, po spacji podajemy pierwszą literę imienia lub imion (np. STARZYŃSKIEGO S),
 • jeżeli jest dwóch patronów o tym samym nazwisku, to podane jest imię w pełnym brzmieniu (np. KRASICKIEGO IGNACEGO, KRASICKIEGO JANKA),
 • jeżeli patroni są identyfikowani imieniem i przydomkiem (królowie) lub określeniem przyimkowym (okres staropolski), to podane jest najpierw imię a potem pełne brzmienie przydomku lub określenia (np. KAZIMIERZA WIELKIEGO, DOBKA Z OLEŚNICY),
 • tytuły znajdują się na końcu nazwy (np. BARBARY ŚW., SKORUPKI A KS),
 • nazwiska obce podano wg. pisowni oryginału (np. DE GAULLE C),
 • jeżeli nazwa ulicy jest skrótem wprowadzamy znaki skrótu oddzielone spacjami (np. O N Z),
 • dla ulic, w których nazwie występują cyfry, przyjęto stosowanie cyfr arabskich (np. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO, JANA PAWŁA 2, POPRZECZNA 9),
 • dla nazwisk dwuczłonowych przyjęto kolejność używaną w Warszawie (np. SKŁODOWSKIEJ CURIE M, RYDZA ŚMIGŁEGO E),
 • przyjęto, że pseudonimy patronów będą umieszczane na końcu (np. SENGERA J CICHEGO), nie dotyczy to przypadków, gdy pseudonim funkcjonuje w powszechnej świadomości jako człon nazwiska (patrz pkt poprzedni)
 • wszystkie nazwy ulic w Dzielnicy Wesoła poprzedzono dużą literą W nawiasie (W), cp było niezbędne dla odróżnienia tych ulic od ulic o tej samej nazwie znajdujących się w pozostałych dzielnicach miasta.

Dodatkowo zapis każdej ulicy występującej w katalogu zawiera niezmienny kod ulicy (identyfikator) oraz TYP ULICY (ulica, aleja, plac, rondo itp.)

Zasady wprowadzania danych

Przy tworzeniu Warszawskiej mapy punktów adresowych przyjęto następujące zasady wprowadzania punktów adresowych:

 • każdy adres wprowadzany jest graficznie przy pomocy punktu, który odnosi się do budynku,
 • punkt adresowy zlokalizowany jest wewnątrz rzutu budynku,
 • jeżeli zespół budynków na wydzielonym terenie ma wspólny adres wprowadzano jeden punkt adresowy,
 • jeżeli jeden budynek ma dwa różne adresy wprowadzane są dwa punkty adresowe,
 • jeżeli dwa (lub więcej) budynki o takim samym adresie bezpośrednio sąsiadują ze sobą wpro-wadzano jeden punkt adresowy lokalizując go wewnątrz rzutu jednego z budynków, w szcze-gólnych wypadkach wprowadzano więcej niż jeden punkt adresowy o takim samym numerze posesji i nazwie ulicy,
 • do roku 1997 punkty adresowe wprowadzano tylko dla istniejących budynków,
 • od roku 1997 wprowadzano wszystkie nadane adresy,
 • od 1 stycznia 1998r. wszystkie nowo nadane adresy, zarówno stałe jak i projektowane (tymcza-sowe), mają wpisaną datę nadania decyzji,
 • dla adresów nadanych w 1997r. wprowadzana jest jedna data: 01.01.1997. Wyjątek stanowi gmina Ursynów, gdzie wprowadzone są dokładne daty decyzji,
 • jeżeli następuje zmiana adresu projektowanego w adres stały, wówczas w opisie punktu zostaje zmieniona data decyzji oraz rodzaj adresu (istniejący zamiast projektowany)

Założenia budowy identyfikatorów dla punktów adresowych

Założeniem podstawowym jest unikalność identyfikatora dla punktu adresowego. Identyfikator jest budowany poprzez złożenie numeru gminy z numerem punktu adresowego przynależnego do tej gminy. Adresy są numerowane od 1 do 99999, zaś numer gminy od 1 do 9999. W efekcie otrzymujemy kod 9999-99999.

Dodatkowo dla wyróżnienia budynków o tym samym adresie wprowadzony został numer lokali-zacji. Numer "1" jest zarezerwowany dla budynku głównego. Natomiast wszystkie inne budynki o tym samym adresie będą miały nadawane kolejne numery lokalizacji 2.3 itd. Identyfikator pełny dla wszystkich punktów adresowych wraz z kolejnymi lokalizacjami wygląda następująco:

numer dzielnicy + numer adresu + numer lokalizacji

Zmiana numeracji adresu nie powoduje utworzenia nowego identyfikatora, a stary przechowy-wany jest w dodatkowej tabeli historii. Skasowanie adresu spowoduje umieszczenie go w tabeli historii. Identyfikator skasowanego punktu adresowego nie będzie powtórnie użyty.

Dla następujących przypadków identyfikator nie ulega zmianie:

 • zmiana adresu pojedynczego (błędnego numeru porządkowego)
 • korekty współrzędnych (przesunięcie współrzędnych punktu)
 • zmiana nazwy ulicy
 • przenumerowanie adresów na fragmencie ulicy

Budowa warszawskiej mapy punktów adresowych - WAMP

Nazwa polaopis
Ulica nazwa ulicy zgodna z katalogiem ulic
Nr_p nr posesji
Id_nazwy unikalny numer identyfikacyjny z katalogu ulic
Typ typ ulicy
(a - aleja, p - plac, u - ulica, s - skwer)
X współrzędna X
Y współrzędna Y
Dzielnica nr dzielnicy
(1 - Śródmieście, 2 - Mokotów, 3 - Ochota, 4 - Wola, 5 - Żoliborz, 6 - Praga Północ, 7 - Praga Południe, 8 - Rembertów, 9 - Wawer,
10 - Wilanów, 11 - Ursynów, 12 - Włochy, 13 - Ursus, 14 - Bemowo, 15 - Bielany, 16 - Białołęka, 17 - Targówek, 18 - Wesoła)
Data_dec data nadania przez Urząd Gminy/Dzielnicy numeru porządkowego
(wpisywana od stycznia 1998r.)
Ist_proj rodzaj adresu
(P- projektowany, I - istniejący)

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS