winieta
mapki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
przykład rejonu ul. Towarowej i Okopowej w Warszawie

Ilustracja faz projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Towarowej i Okopowej (2005-2009).
Współautorzy: J. Rutkiewicz (gł. proj.), urbanistyka - D. Jędrzejczak, B. Rosłan, komunikacja - J. Steinke, Inżynieria - K. Nowakowski, A. Wójciak, M. Wójcik, M. Kochanowska, S. Brodzik, A. Gumiński, M. Jankowska, E. Karczmarczyk, środowisko - E. Ostaszewska

Obszar ok. 208 ha (w tym ok. 100 ha zabytkowych cmentarzy), rozciąga się po obu stronach ciągu ulic Towarowa-Okopowa na ponad 2,5-kilometrowym odcinku od ul. Prostej do Powązkowskiej.
Oszacowano, że przy prawidłowym zagospodarowaniu zabudową śródmiejską podwojeniu powinna ulec liczba mieszkańców (obecnie ok. 13 tysięcy) i miejsc pracy (obecnie ponad 10 tysięcy).

Przyjete zasady kształtowania urbanistycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej polegają na:
a) udostępnieniu dla zabudowy i nowego zagospodarowania przestrzennego części terenów istniejącej ul. Towarowej na ok. 600-metrowym odcinku od skrzyżowania z Al. Solidarności do ul. Wolność, przez poprowadzenie - zgodnie z rysunkiem planu - jezdni dla ruchu tranzytowego w tunelu i skierowanie ruchu lokalnego na ul. Okopową;
b) wyznaczeniu zgodnie z rysunkiem planu ciągłego układu terenów ulic publicznych z możliwie jak najdokładniejszym odtworzeniem sieci ulicznej sprzed 1939 roku (w tym nad tunelem ul. Towarowej, o którym wyżej mowa), uwzględnieniem wartościowych powojennych zmian tej sieci (układ ulic lokalnych osiedla Młynów, poszerzenie ul. Gęsiej - obecnie ul. Anielewicza, przebicie miejskiej arterii Al. Solidarności) oraz zwiększeniem gęstości sieci ulicznej przez wyznaczenie nowej ulicy lokalnej i 7 ulic dojazdowych;
c) wykorzystaniu części terenu nad tunelem ul. Towarowej dla uformowania - zgodnie z rysunkiem planu - placu Wolskiego jako przestrzeni publicznej o monumentalnej skali zabudowy obrzeżnej, ale z dominacją funkcji placu pieszego i handlowego;
d) wyznaczeniu terenów komunikacji pieszej z urządzoną zielenią towarzyszącą - oznaczenie KP(ZP) na rysunku planu - jako reprezentacyjnych obrzeży ciągu ul. Towarowa-Okopowa, wzdłuż głównego powiązania przyrodniczego ul. Anielewicza, w rejonie dawnego pola elekcyjnego miedzy ul. Obozową i Młynarską oraz jako lokalnych ciągów pieszych i skwerów, tworzących wraz z terenami ulic publicznych i Placu Wolskiego układ przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu dla kształtowania ładu przestrzennego;
e) ekspozycji zespołu cmentarzy powązkowskich przez otworzenie na osi wschód-zachód, między cmentarzem żydowskim i cmentarzami ewangelickimi, alei parkowej przedłużającej ul. Anielewicza do miejsca upamiętnienia dawnego pola elekcyjnego - z lokalizacją po obu stronach obiektów kultury o funkcjach związanych z historią Polski wielu narodów i wielu wyznań;
f) wypełnieniu układu przestrzeni publicznych kwartałami miejskiego zagospodarowania stosownie do wartości kulturowej, usytuowania i funkcji istniejącego zagospodarowania terenów, własności gruntów oraz trwałości i stanu technicznego zabudowy, w tym:
- utrzymanie istniejącego przeznaczenia oraz ochrona obszarów i obiektów o istotnych wartościach kulturowych, w szczególności zabytkowego zespołu pięciu cmentarzy różnych wyznań,
- utrzymanie przeznaczenia terenów mieszkaniowych z dopuszczeniem uzupełniania ich o funkcje usługowe i odcinki zabudowy obrzeżnej, tworzącej pierzeje i ekranujące te tereny od uciążliwości ulic, oraz ochroną tych terenów przed substandardową zabudową gospodarczą i garażową;
- utrzymanie przeznaczenia i ochrona przed podziałem terenów infrastruktury społecznej (tj. kultury, nauki, administracji publicznej, oświaty, opieki społecznej i ochrony zdrowia) - za wyjątkiem szkoły usytuowanej w bezpośrednim, uciążliwym sąsiedztwie ul. Okopowej i dużego obiektu handlowego, dla której dopuszczono zmianę przeznaczenia terenu;
- przeznaczeniem terenów niezagospodarowanych, poprzemysłowych oraz zagospodarowanych prowizorycznie i nieefektywnie pod zwartą zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową i biurowo-usługową o charakterze śródmiejskim - tzn. wielofunkcyjną oraz tworzącą wzdłuż linii rozgraniczających ulic ciągłe pierzeje z usługami w parterach i o ujednoliconej wizualnie wysokości.

Wymagane jest kształtowanie pierzei przestrzeni publicznych przez:
- wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulic na odcinkach istotnych dla kształtowania przestrzeni publicznych i eksponowania cennej zabudowy;
- ujednolicenie wysokości zabudowy wzdłuż ulic z wyznaczeniem lokalizacji dominant przestrzennych na ważniejszych narożnikach i zamknięciach widokowych ulic

Kształtowania wielkomiejskiej sylwety Warszawy ma polegać na:
- wyznaczeniu lokalizacji dominant wysokościowych na najważniejszym dla tej sylwety odcinku ul. Towarowej między ul. Prostą i Al. Solidarności;
- dopuszczeniu ustawiania na dachach budynków urządzeń (kominów, masztów i innych konstrukcji) nie przekraczających 10 % maksymalnej wysokości zabudowy dopuszczonej dla danego terenu lub dominanty wysokościowej - z tym, że dla budynków, których wysokość (wraz z urządzeniami, o których mowa) jest równa lub większa niż 100 m, wymagane jest zgłoszenie i oznakowanie przeszkód lotniczych zgodnie z przepisami szczególnymi.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS